Momentje aub ...

Algemene voorwaarden

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

De verantwoordelijke uitgever van deze website is de commerciële onderneming "Freedelity" privé-bedrijf opgericht onder het statuut van bvba en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0818.399.886 en waarvan de sociale zetel is gevestigd in 1400 NIVELLES, Rue du Bosquet, nr 8.

GEBRUIK VAN DE SITE

Wie gebruik maakt van en/of downloadt op de website van FidelID (hierna aangeduid als "deze site" of "onderhavige site"), stemt al doende in met de algemene gebruiksvoorwaarden die gelden voor deze site.

De onderdelen waaruit deze site bestaat, waaronder tekst, afbeeldingen, audio- en video-fragmenten, software en andere elementen, worden enkel beschikbaar gesteld ter informatie.

Enkel een gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan

ONWETTIG EN VERBODEN GEBRUIK

Elk gebruik van deze site dat afwijkt van de wettelijke en/of contractuele bepalingen en dat de belangen van "FidelID" en/of haar klanten kan schaden, is uitdrukkelijk verboden en geeft de uitgever van de site het recht de toegang tot de site te ontzeggen, al dan niet met kennisgeving.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De Freedelity NV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt berokkend ingevolge het gebruik van deze site, meer bepaald waar het betreft: een al dan niet technische fout, het falen van dataoverdracht, een overbelastingsomstandigheid, een gebruiksmoeilijkheid, een dienstonderbreking (met inbegrip van onderbrekingen voor systeemonderhoud), een vertraging in het overbrengen van gegevens, een incompatibiliteit tussen deze site en/of software van de Gebruiker en/of diens computer, een storing, een interferentie, het overdragen van een virus op diens computer, een onwettige indringing zoals piraterij, het opzettelijk blokkeren van telecommunicatie-instrumenten en -netwerken (bijvoorbeeld middels het massaal versturen van elektronische berichten of een denial-of-service aanval) of elke andere tekortkoming vanwege telecommunicatie service providers of netwerk providers.

Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de gepaste maatregelen te treffen voor het beschermen van eigen gegevens en/of het voorkomen van besmetting door mogelijke via het internet verspreide virussen.

De Freedelity NV levert niettemin inspanningen om de gegevens die ze via haar site verspreidt zorgvuldig te selecteren; ze kan echter geen enkele garantie verschaffen betreffende de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze gegevens.

BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Zowel de Freedelity NV als de gebruiker van deze site dienen zich inzake het behandelen van persoonsgegevens te houden aan de bepalingen van de wet op de privacybescherming van 08.12.1992.

Tijdens een verbinding of een elektronische communicatie worden de gegevens van de Gebruiker verzonden via een openbaar netwerk toegankelijk voor iedereen. Daarenboven kunnen deze gegevens buiten de landgrenzen circuleren, ook al bevinden afzender en bestemmeling zich in hetzelfde land. De verzending gebeurt via afzonderlijke, gecodeerde pakketten, maar de aanduiding van de afzender en de bestemmeling is niet versleuteld door encryptie. Het is dus niet uitgesloten dat derden toegang hebben tot deze informatie en hieruit het bestaan afleiden van contacten met de Freedelity NV.

Freedelity NV verzamelt gegevens inzake het sitebezoek (met inbegrip, naast andere gegevens, van het IP-adres van de Gebruiker), die worden gebruikt voor meerdere doeleinden zoals statistieken, beveiliging, systeembewaking, beheer, marketing en naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen. Deze gegevens zijn anoniem.

Freedelity NV verzamelt enkel persoonlijke identificatiegegevens die de Gebruiker vrijwillig verschaft in het kader van het normale gebruik van de site door de Gebruiker. In welk geval Freedelity NV deze gegevens kan aanwenden voor dezelfde doeleinden als de gegevens betreffende sitebezoek. Binnen Freedelity NV worden persoonsgegevens uitgewisseld, opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden voorzien en gepland in het kader van de professionele bezigheden van Freedelity NV.

Freedelity NV kent zich het recht toe om persoonsgegevens aan externe dienstverleners mee te delen en ziet erop toe dat deze dienstverleners op vertrouwelijke wijze omspringen met deze gegevens. Freedelity NV kan zich niettemin genoopt zien persoonlijke gegevens mee te delen aan derden omwille van wettelijke bepalingen of op basis van administratieve of rechterlijke beslissingen.

Meer informatie over de aard van de gegevens die worden verzameld en het gebruik ervan, kan de Gebruiker terugvinden in ons charter aangaande Privacybescherming.

LINKS

Deze site kan in hypertekst opgestelde links bevatten die doorverwijzen naar Internetsites verspreid door andere organisaties. De Freedelity NV kan de volledigheid, de juistheid en actualisering van deze gegevens niet waarborgen.

De Freedelity NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van andere websites met links van of naar onderhavige site. De toegang en het gebruik van deze sites en de daarmee gepaard gaande risico's vallen geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid.

AANPASSINGEN & UPDATES

De Freedelity NV kent zich het recht toe tot het verbeteren, het wijzigen of het verwijderen van ieder inhoudelijk element van deze site, in zijn geheel of gedeeltelijk en dit zonder daarvan kennis te geven en te allen tijde.

Door het raadplegen en het gebruiken van de site stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met de nieuw geldende gebruiksvoorwaarden van de site.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De reproductie van onderdelen van deze site is strikt verboden. Het logo en het merk FidelID zijn beschermd en zijn het exclusieve eigendom van Freedelity NV. De informatie op de site is onderworpen aan het auteursrecht van Freedelity NV. De auteursrechten van derden zijn voorbehouden

Geen enkele op deze site beschikbare informatie mag, onder welke vorm dan, ook gebruikt worden, zonder de vereiste vermeldingen met betrekking tot de merkbescherming, tot het auteursrecht en tot de hier beschreven gebruiksvoorwaarden. Daarenboven zijn de web referencing, de raadpleging en het verwerken van deze site middels deelpagina's ("framing" of "i-framing") verboden, tenzij mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Freedelity NV.

Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Freedelity NV is elk gebruik, in welke vorm dan ook, van deze site en dit voor openbare of commerciële doeleinden verschillend van die voorzien en gepland door Freedelity NV, verboden.

BEHANDELING VAN GESCHILLEN, BEVOEGDE INSTANTIES EN WET VAN TOEPASSING

De gebruiksvoorwaarden die op deze site gelden vallen onder het Belgisch recht.

De nietigverklaring van één van de clausules van de algemene gebruiksvoorwaarden tast geenszins de geldigheid van het geheel aan.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze site dient voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement NIVELLES (België).

CONTACTGEGEVENS

Voor opmerkingen, suggesties en commentaar kan u terecht op het elektronische adres : support@freedelity.be of op het postadres Freedelity SA, rue du Bosquet 8, 1400 NIVELLES.

Inloggen