Momentje aub ...

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Freedelity – Policy inzake Bescherming van Persoonsgegevens


Type van verzamelde gegevens

Freedelity slaat de volgende persoonsgegevens (de « Gegevens ») op die U bereid bent mee te delen in het kader van uw vrijwillige inschrijving op het getrouwheids- en gegevensbeheer programma van Freedelity (het « Freedelity Programma »), dat werd ingevoerd door de deelnemende handelaars die partner zijn van Freedelity (de « Partners ») :
 1. De gegevens die zichtbaar zijn op en dus kunnen afgelezen worden van uw elektronische identiteitskaart (« eID Kaart ») : naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, geslacht, nummer van de identiteitskaart (met uitsluiting van het identificatienummer van het Nationaal Rijksregister), en deze die op de chip van uw eID Kaart worden opgeslaan (adres).
 2. Uw email adres en/of GSM nummer, indien U dit hebt opgegeven bij één van de deelnemende Partners.
 3. De historiek van uw aankooptransacties en van uw communicaties met de betrokken Partner(s).


Hoe worden Uw Gevevens verzameld?

Deze Gegevens worden verzameld door de Partners, via de lezing van uw eID Kaart, hetzij door middel van een eID Kaart kaartlezer, hetzij via een terminal (Ipad of andere interface) die bij de Partner werden geinstalleerd; Voor de personen die geen belgische eID Kaart hebben of die daarvan geen gebruik wensen te maken ten behoeve van een inschrijving op het Freedelity Programma bij één van haar Partners, kunnen de(zelfde) Gegevens manueel worden ingevoerd op het scherm van een terminal, door Uzelf of door de kassier(ster) op basis van de gegevens die U hem/haar heeft medegedeeld.

Hoe worden de verzamelde gegevens gebruikt?

De Gegevens die van de eID Kaart afkomstig zijn worden automatisch opgeslaan in het gegevensbestand van Freedelity (en in het bestand eigen aan elke Partner) en zijn nodig om een unieke Identifier en Freedelity Account te creeren, met de volgende doeleinden :
 1. Een snelle identificatie bij elk volgend gebruik (aankoop), hetzij door uw eID Kaart in de kaartlezer te schuiven hetzij door uw naam en voornaam mede te delen (indien de inschrijving manueel gebeurde).
 2. Uw deelname aan het Freedelity Getrouwheidsprogramma mogelijk maken dat bij de betrokken Partner(s) werd ingevoerd.
 3. U toegang geven tot het Freedelity Platvorm hetzij middels het toesturen van een paswoord en login (via een email die automatsich wird gegenererd, indien U ermee heeft ingestemd om ook uw email adres mede te delen, of via en email in antwoord op uw aanvraag aan Freedelity, via het Freedelity Platvorm, hetzij door uw eID Kaart aan te sluiten wanneer U op de Website van Freedelity bent, waarmee U rechtstreeks toegang krijgt tot alleGegevens en het gebruik dat daarvan gemaakt wordt per aangesloten Partner (zie rubriek „de Partners van Freedelity“), met de mogelijkheid om onmiddellijk alle rechten waarover U beschikt terzake uit te oefenen (zie rubriek “Uw rechten”) en de toestand van de bij elke Partner opgebouwde getrouwheidspunten, te raadplegen.


Doeleinden en verantwoordelijke van de gegevensverwerkingen

Freedelity

Freedelity slaat de Gegevens op met de volgende doelstellingen:
 1. Een enig en betrouwbaar bestand aanmaken van uw Gegevens en van de gelijkaardige persoonsgegevens van andere consumenten die wensen toe te treden tot het Freedelity Progamma dat werd ingevoerd door de Partners, en van een bestand per Partner, teneinde aan deze Partners toe te laten U te laten genieten van de hieronder beschreven voordelen (zie rubriek : « Partners van Freedelity»).
 2. De kwaliteit van de gegevensbestanden verbeteren Indien U toetreedt tot het Freedelity Programma ingevoerd door één van de Partners, gaat U ermee akkoord om de Gegevens om deze ook actueel te houden (bij voorbeeld na een verhuis) in het gegegvensbestand van Freedelity evenals in de gegevensbestanden van de verschilende Partners waarbij U bent ingeschreven (en waarvan U een lijst kunt vinden op onze Website).
 3. U toelaten een rechtstreekse, volledige en onmiddellijke controle uit te oefenen op het gebruik dat van uw Gegevens wordt gemaakt, door elke Partner, evenals de raadpleging, ten alle tijde, van de status van de getrouwheidspunten die U bij elke Partner heeft opgebouwd, via de toegang tot het Freedelity Platvorm (die openstaat voor elke consument waarvoor een Freedelity Account werd geopend).

Freedelity SA (rue du Bosquet 8, 1400 Nijvel) is de verantwoordelijke voor de voormelde verwerkingen ; Voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens kan U zich richten tot onze Data Privacy Officer via het email adres : DPO@freedelity.be.

De Partners van Freedelity

De doelstelling van de Partners is om één of meerdere van de volgende voordelen aan te bieden aan hun clienteel (overeenkomstig de opties in hun contract met Freedelity, en de keuzes die U heeft gemaakt ten tijde van uw inschrijving bij de betrokken Partner(s)) :
 1. Deelname aan het Getrouwheidsprogramma beheerd via het Freedelity Platvorm, dat U toelaat ten alle tijde de stand van de bij elke Partner opgebouwde getrouwheidspunten, en Uw Gegevens te raadplegen en op het gebruik dat darvan gemaakt wordt door de betrokken Partner een volledige en onmiddellijke controle uit te oefenen, via uw toegang tot het Freedelity Platvorm.
 2. Verbetering van de kwaliteit van de bestanden: Door uw deelname aan het Freedelity Programma dat werd ingevoerd bij een Partner, gaat U ermee akkoord dat uw Gegevens actueel worden gehouden (bijvoorbeeld na een verhuis) in het gegevensbestand van de betrokken Partner en in de bestanden van alle andere Partners waar U bent ingeschreven.
 3. Uitgifte van de wettelijke waarborg (van 2 jaar) , gerelateerd aan de aankopen van produkten bij de betrokken Partner, in digitaal formaat (en indien U ermee heeft ingestemd om uw email adres met dit doel mede te delen: terbeschikkingstelling van een kopie van deze garantie per email).
 4. Met U communiceren en U op de hoogte houden van de marketing akties van de betrokken Partner via het Freedelity Platvorm, via de post en elektronisch (op basis van het door U meegedeelde en opgeslagen email adres en telefoonnummer ) , desgevallend in functie van uw voorkeuren die werden afgeleid uit de historiek van uw aankopen via het Freedelity Platvorm (met behulp van rapporten met geanonymiseerde statistieken die met dit doel door Freedelity aan de betrokken Partner kunnen worden verschaft).

De betrokken Partner handelt als de verantwoordelijke voor de voormelde gegevensverwerkingen (in de zin van de van kracht zijnde privacywetgeving (General Data Protection Regulation (« GDPR »)) en zijn eigen Privacy Policy); Freedelity handelt als onderaannemer voor rekening van de Partner voor één of meerdere van de voormelde verwerkingen (met dien verstande dat Freedelity zelf geen enkele profilering doet, noch voor eigen rekening, noch voor rekening van de Partner, en zich beperkt tot het verschaffen van statistische geanonymiseerde gegevens die de Partner in staat stellen om een consumentenprofiel op te maken voor marketing doeleinden, in funktie van de door de betrokken Partner gekozen contractuele opties).

Wettelijke basis

De Gegevens worden door Freedelity verwerkt op basis van de toestemming die door U, via het Freedelity Platvorm, werd verleend per type van verwerking (en nadat U eerst aan de betrokken Partner(s) die de Gegevens bij U heeft ingezameld, uw toestemming hebt verleend m.b.t. de verwerkingen die hem (exclusief of eveneens) betreffen); Uw toestemming kan ten alle tijde worden teruggetrokken, hetzij voor het geheel van de verwerkingen, hetzij voor één of meerdere specieke verwerkingen (daarin begrepen de voormelde verwerkingen die door de Partner worden uitgevoerd als enige verantwoordelijke daarvan, ) ; Freedelity behoudt zich eveneens het recht voor om uw Gegevens actueel te houden in het legitieme belang van Freedelity om de kwalititeit van de gegevensbestanden van Freedelity en van deze van haar Partners, te verbeteren.;

Bestemmelingen

Enkel het hiertoe gemachtigd personeel van Freedelity en van haar Partners (met toegang beperkt tot hun eigen gegevensbestanden), en de onderaannemers van Freedelity (die enkel worden gebruikt voor de verzending van smsjes en van mailings per post, voor rekening van de Partners) hebben toegang tot uw Gegevens; Uw Gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden. Teneinde de kwaliteit van de gegevensbestanden van andere bedrijven te verbeteren, wordt het gegevensbestand van Freedelity dat uw Gegevens bevat aangewend als bron om uw persoonsgegevens die reeds in de bestanden van de betrokken bedrijven werden opgenomen te valideren of aan elkaar te koppelen, zonder dat uw Gegevens worden overgemaakt aan de betrokken bedrijven. Voor dit type van verwerking (dat dus tot uitsluitend doel heeft persoonsgegevens te valideren en te koppelen aan elkaar, zonder dat uw Gegevens worden doorgegeven aan derde partijen), wordt het gegevensbestand van Freedelity dat uw Gegevens bevat periodiek gedeeld met een derde beheerder van gegevensbestanden die van Freedelity enkel de toelating hebben gekregen het gegevensbestand te raadplegen met het uitsluitend doel de gegevens die reeds in derde bestanden waren opgenomen, te valideren en aan elkaar te koppelen (onder contractuele garanties conform het GDPR). Deze beheerders betreffen: EDM Belgium NV (Heizel Esplanade Heysel PB 27, B-1020 Bruxelles - U kan alle informatie over de verwerking van gegevens door Bisnode vinden op edmmedia.be/privacy-statement) en Bisnode Belgium NV: Allée de la Recherche, 65, 1070 Bruxelles. U kan alle informatie over de verwerking van gegevens door Bisnode vinden op www.bisnodeenu.be).

Bewaringstermijn

Uw Gegevens worden bewaard gedurende een maximale duurtijd van 5 jaar vanaf de laatste activiteit (aankoop) en worden gewist na 5 jaar zonder enige aktiviteit, of 5 jaar na afloop van de wettelijke waarborg van 2 jaar, voor een maximale duurtijd van 10 jaar teneinde de naleving van de fiscale wetgeving en bewijsvering inzake naleving van GDPR te verzekeren, en, teneinde de kwaliteit van de gegevensbestanden te verzekeren (hetzij het actueel houden van uw Gegevens in de bestanden van Freedelity en van haar partners, en het valideren van persoonsgegevens reeds aanwezig in de bestanden van derde bedrijven (zie „Bestemmelingen“)) ; gedurende 15 jaar (vanaf het moment dat de Gegevens voor het laatst werden opgeslaan in het betrokken gegevensbestand);.

Uw rechten

Verzet

Indien U zich (in de gevallen zoals voorzien in het GDPR) wilt verzetten tegen het gebruik van uw Gegevens kan U dat ten alle tijde doen, met één klik, via het Freedelity Platvorm. Indien U geen toegang heeft gewenst tot het Freedelity Platvorm :
 1. Wat betreft het actueel houden van uw Gegevens: door een email te sturen aan Freedelity, naar hetvolgende email adres : privacy@freedelity.be.
 2. Wat betreft marketing akties en de wettelijke waarborg (en andere diensten geleverd door de Partners onder hun uitsluitende verantwoordelijkheid): door een email te sturen naar het adres dat door de Partner wordt opgegeven in zijn Privacy Policy (die U ten tijde van de inschrijving wordt overgemaakt en beschikbaar is aan zijn kassa’s).


Toegang en correctie, uitwissing, en beperking van de verwerking

Desgevallend onder de voorwaarden voorzien in GDPR, kan U eveneens toegang verkrijgen tot uw Gegevens, er desgevallend de verbetering of volledige uitwissing van bekomen, de verwerking ervan beperken, en de overdracht ervan (portabiliteit) vragen aan een andere verantwoordelijke verwerker van persoonsgegevens. Voor elke vraag terzake kan U zich richten tot Freedelity door een email te sturen naar privacy@freedelity.be, vergezeld van een bewijs van uw identiteit.

Klacht

U kan ook een klacht neerleggen bij de belgische bevoegde autoriteit (ingeval van afwezigheid van reactie op uw verzoek inzake de uitoefening van uw rechten) op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Inloggen