Momentje aub ...

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

PRESENTATIE & WETTELIJK KADER

Zowel de Freedelity NV als de gebruiker van deze Internetsite dienen zich inzake het behandelen van persoonsgegevens te houden aan de bepalingen van de wet op de privacybescherming van 08.12.1992.

Bvba Freedelity hecht belang aan uw privacy en verbindt zich tot het beschermen en bewaren van de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt in het kader van deze website. Freedelity NV heeft een gedragscode opgesteld aangaande het beschermen van persoonlijke inlichtingen, en dit conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en elektronische documenten.

Het is van belang dat klanten en bezoekers het beleid en de praktijken van de site-eigenaar kennen inzake de bescherming van privé-gegevens, als ook hun rechten betreffende persoonlijke inlichtingen die verzameld, gebruikt en meegedeeld worden. Door deze site te bezoeken of door toelating te geven tot het aflezen van uw persoonlijke gegevens aan de hand van formulieren of het automatisch opvragen van gegevens in het geval van het gebruik van uw elektronische identiteitskaart, stemt u ermee in dat Freedelity NV de u betreffende gegevens verzamelt en gebruikt.

Freedelity NV kent zich daarenboven het recht toe te allen tijde de voorwaarden van zijn beleid inzake persoonsgegevengebruik te wijzigen, hetgeen ze desgevallend conform de wet inzake privacy en elektronische documenten verricht.

Alle wijzigingen, toevoegingen of weglatingen zijn geldig gelden van zodra daarvan kennis wordt gegeven. Wie na deze kennisgeving van onze site gebruik maakt, stemt in met de wijzigingen, toevoegsels of weglatingen betreffende ons beleid. Voor meer informatie aangaande dit onderwerp gelieve onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

In het kader van zijn communicatiebezigheden op deze site kan Freedelity volgende inlichtingen verzamelen:

  1. Gegevens van persoonlijke aard, verworven middels formulieren of het automatisch opvragen van gegevens aanwezig op de elektronische identiteitskaart van de Gebruiker: naam en voornaam, adres, geslacht, datum en plaats van geboorte, nationaliteit, telefoonnummer, elektronisch adres, elektronisch identiteitskaartnummer;
  2. Gegevens van commerciële aard, vierworven via onze zakelijke partners: de geschiedenis van uw aankopen bij handelaren die ervoor gekozen hebben om deze informatie te delen met Freedelity
  3. Gegevens van technische aard, verworven via de site zelf: IP-adres, type webbrowser, beheersysteem, geografische lokalisatie en alle andere informatie die kan gebruikt worden voor evaluatie-, analyse- of interne marketingdoeleinden.


GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS


Door onderhavige site te gebruiken, verleent u Freedelity NV de toestemming de hierboven vermelde gegevens te verzamelen en ze mee te delen aan haar leden en partners, en stemt u ermee in dat deze inlichtingen worden gebruikt in het kader van de professionele bezigheden voorzien en gepland door Freedelity NV.

Uw gegevens worden op beveiligde en vertrouwelijke manier bewaard, maar in volgende gevallen kan Freedelity NV niettemin overgaan tot het bekend maken of delen van alle of een deel van de gegevens:

• ten einde de diensten te verlenen voorzien in het kader van onderhavige site;
• ten einde de wetten van toepassing te eerbiedigen en na te leven;
• ten einde haar rechten en/of eigendom te beschermen of te verdedigen;
• ten einde de gebruiksvoorwaarden die gelden voor onderhavige site te doen naleven of er toezicht op te houden;
• ten einde de rechtmatige belangen van haar leden of partners te beschermen of te verdedigen.


GEBRUIK VAN COOKIES

In het kader van de normale werking van deze site kunnen bepaalde inlichtingen en gegevens van niet persoonlijke aard verworven worden, eventueel middels het met de term "cookies" aangeduide traceermechanisme (voor meer informatie over cookies, gelieve volgende pagina te raadplegen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_%28internet%29).

Freedelity NV beperkt het gebruik van cookies binnen het kader van de werking van onderhavige site tot het strikte minimum. Freedelity NV gebruikt cookies voor het registreren van gebruikersgedrag en dit voor analysedoeleinden en/of het bewaren van gebruikersvoorkeuren. De cookies als dusdanig kunnen niet gebruikt worden voor het bekend maken van uw persoonlijke identiteit. De persoonlijke gegevens waartoe ze toegang hebben kunnen uw identiteit niet vrijgeven. De cookies kunnen geen inlichtingen verwerven vanaf uw harde schijf.

Indien u het verwerven van inlichtingen via cookies wenst te mijden, kan u daartoe de betreffende functie in uw browser deactiveren. In dat geval is het mogelijk dat u geen toegang meer hebt tot bepaalde functies van de site. Freedelity NV kan voor deze omstandigheid niet aansprakelijk worden gesteld.

BELEID INZAKE UITSLUITING

Indien u geen informatie van promotionele of commerciële aard wenst te ontvangen, kan u daartoe aanvraag doen. U kan eveneens vragen om uw gegevens in het bezit van Freedelity NV te raadplegen. U kan uw beslissing dienaangaande meedelen op emailadres privacy@freedelity.be.

Inloggen